خدمات

مسابقات

مسابقات

بازدید ها

بازدید ها

کارگاه ها

کارگاه ها

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

اطلاع رسانی

برای اطلاع دقیقتر و سریعتر از برنامه های انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد می توانید در کانال تلگرام ما عضو شوید!

کانال تلگرام انجمن علمی مهندسی عمران

 

اعضای انجمن علمی

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد از ۵ عضو اصلی شورای مرکزی ۹ عضو فعال از بین دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۹۴ و ۹۵ تشکیل شده است که در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ مسئولیت انجمن علمی را بر عهده دارند.

امیر جعفریان

امیر جعفریان

دانشجوی مقطع کارشناسی ورودی ۹۴ رشته مهندسی عمران

عضو اصلی شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی عمران

مسئول کمیته برگزاری مسابقات و سمینار ها

عماد طیرانی

عماد طیرانی

دانشجوی مقطع کارشناسی ورودی ۹۴ رشته مهندسی عمران

عضو اصلی شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی عمران

مسئول کمیته مستندسازی

علیرضا سپیدبر

علیرضا سپیدبر

دانشجوی مقطع کارشناسی ورودی ۹۴ رشته مهندسی عمران

عضو اصلی شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی عمران

مسئول کمیته روابط عمومی  و تبلیغات

برزین شریفی

برزین شریفی

دانشجوی مقطع کارشناسی ورودی ۹۴ رشته مهندسی عمران

عضو اصلی شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی عمران

مسئول کمیته برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ها

محمد جواد شوشتری

محمد جواد شوشتری

دانشجوی مقطع کارشناسی ورودی ۹۴ رشته مهندسی عمران

عضو اصلی شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی عمران

دبیر انجمن علمی

حامیان و همکاران ما

شورای دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد

شورای دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد